Follow

RT @NalanSipar@twitter.com

Almanya'daki seçimlerde hangi partiye oy vereceğini hala kara kara düşünenler!
Ya da: ''Almanya'da yaşasaydım, hangi partiyi seçerdim acaba?''diye merak edenler!
38soruluk bu anketle hangi partiye yakın olduğunuzu kendiniz tespit edin! Abone ol,Like şeet😉
youtube.com/watch?v=R8JMtFe_do

🐦🔗: twitter.com/NalanSipar/status/

Sign in to participate in the conversation
gurubert.de

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!